برنامه رشته فقه جزا

 • برنامه رشته فقه جزا

 • باسمه تعالی

  برنامه رشته فقه جزاء

   

  الف:دروس آکادمیک رشته فقه جزاء

   

  ردیف

  عنوان درس مصوب رشته فقه جزاء

  تعداد واحد

  دروس تخصصی

  1

  حقوق جزای عمومی (1)

  2

  2

  حقوق جزای عمومی (2)

  2

  3

  حقوق جزای عمومی (3)

  2

  4

  حقوق جزای اختصاصی (1)

  2

  5

  حقوق جزای اختصاصی (2)

  2

  6

  حقوق جزای اختصاصی (3)

  2

  7

  آئین دادرسی کیفری (1)

  2

  8

  آئین دادرسی کیفری (2)

  2

  9

  قواعد فقه جزایی(1)

  2

  10

  قواعد فقه جزایی(2)

  2

  11

  جرم شناسی

  2

  12

  ادله اثبات دعوا

  2

  13

  مسئولیت مدنی و ضمان قهری

  2

  14

  سیاست جنایی اسلام

  2

  15

  فقه کیفری تطبیقی

  2

  16

  حقوق کیفری تطبیقی

  2

  17

  الزامات حقوق بشر در حقوق کیفری

  2

  18

  حقوق کیفری بین المللی

  2

  19

  حقوق جزای اقتصادی

  2

  20

  اجرای احکام

  1

  21

  پزشکی قانونی

  1

  22

  پلیس علمی

  1

  23

  قانون مجازات اسلامی (1)

  2

  24

  قانون مجازات اسلامی (2)

  2

  دروس عمومی

  25

  زبان انگلیسی(1)

  2

  26

  زبان انگلیسی(2)

  2

  27

  زبان انگلیسی(3)

  2

  28

  مقدمه علم حقوق

  2

  مجموع واحدها

  53

   

   

  ب: دروس فقه و اصول

    مسائل فقه سنتی مرتبط همراه با مسائل مستحدثه به صورت دروس خارج هر روزه به مدت پنج سال با روش اجتهادی تدریس می شود، ضمنا درس اصول نیز به صورت روزانه در طول دوره برگزار خواهد شد

  عنوان درس: کتاب القصاص

  1- انواع قتل

  2- قواعد عمومی

  3- شرایط قصاص

  4- صاحبان حق قصاص

  .

  .

  .

  عنوان درس: کتاب الحدود

  1- اسباب حدود

  1-1 سرقت

  2-1 شرب مسکر

  3-1 سب النبی

  4-1 زنا

  5-1 افساد فی الارض

  ....

  2-انواع مجازات های حدی

  1-2 تازیانه

  2-2 قتل

  3-2 سنگسار

  ...

  3-اجرای حد در عصر غیبت

  4- چالش‍های حقوق بشری اجرای حدود

  5- شروع به جرم حدی

  ....

   عنوان درس: کتاب الدیات

  ....

  عنوان درس: کتاب التعزیرات

  ......

  ج قواعد فقه جزاء

  1- قاعده درء

  2- قاعده جب

  3-قاعده اعتداء

  4- قاعده اتلاف و تسبیب

  5-قاعده اقدام

  6-قاعده قرعه

  7-قاعده عدل و انصاف

  8-قاعده غرور