برنامه درسی مدرسه خارج عمومی

 • برنامه درسی مدرسه خارج عمومی

 • باسمه تعالی

  برنامه درسی مدرسه خارج عمومی

   

  1. این برنامه مشتمل بر 8 نیمسال تحصیلی و 4 برنامه تابستانه است.
  2. در هر نیمسال روزی 2 ساعت درس اصلی( فقه و اصول) و 1 ساعت دروس دیگر ارائه میشود.
  3. مدت برنامه تابستانه حدود 6 هفته است و در هر روز 4 ساعت درس ارائه شود.
  4. طلابی که دوره سطح عالی  را در موسسه نگذرانده و از مقطع خارج وارد شده اند لازم است تعدادی از دروس تکمیلی، مهارتی و عمومی مربوط به دوره سطح عالی را بگذرانند. این دروس در تابستان سال ورود و سایر اوقات برنامه ریزی شده ارائه خواهد شد.

   

  1-    دروس اصلی :

   

   الف. خارج فقه عبادات: این درس طی دو و نیم الی 3 سال- روزهای شنبه تا چهارشنبه- هر روز یک ساعت برگزار میشود. در این درس ابوابی از کتابهایی مانند طهارت، صلاه و حج که دارای روایات زیاد و متعارض است و در کتب فقهی به تفصیل از آنها بحث شده مطرح می گردد.

  ب. خارج فقه معاملات: این درس طی یک الی یک و نیم سال- روزهای شنبه تا چهارشنبه- هر روز یک ساعت برگزار میشود. در این درس ابوابی از کتابهایی مانند بیع، اجاره، فقه العقود مطرح می گردد.

  ج. خارج اصول: طبق برنامه مدون موسسه در طول دوره آموزشی موسسه، یک دوره علم اصول بصورت منقح و با تاکید بر مباحث اساسی و پرکاربرد ارائه میشود. در دوره خارج عمومی مباحث اوامر، نواحی، عام و خاص، مطلق و مقید، تعادل و تراجیح و... ارائه می گردد.

   

  2- دروس پیرافقهی:

  منظور از دروس پیرافقهی درس هایی مانند رجال، فلسفه فقه و اصول، ادوار و مکاتب فقهی و اصولی، روش و فرآیند اجتهاد و قواعد فقهی عام است که به صورت الزامی یا اختیاری ارائه می گردد.

   

  3- دروس مبانی اندیشه اسلامی:

  منظور از دروس مبانی اندیشه اسلامی درس هایی مانند فلسفه علم، مبانی و فلسفه علوم انسانی، علم دینی، انسان شناسی اسلامی، مسائل جدید کلامی، حکمت عملی و تحولات فکری، سیاسی و اجتماعی غرب بعد از رنسانس و جریان شناسی فکری صد سال اخیر در جهان اسلام است. اهمیت این دروس از آن رو است که ضمن َآشنا ساختن طلاب رشته های تخصصی، با مبانی معرفتی اندیشه اسلامی و اندیشه جدید غربی، نقاط تعارض اندیشه های جدید را با مبانی اندیشه اسلامی روشن می نماید.

   

  4- دروس مهارتی و عمومی:

  منظور از دروس مهارتی درس هایی مانند: مهارتهای شناختی (تجزیه، تحلیل، نقادی و نوآوری)، روش تحقیق در علوم انسانی است که کسب مهارت نسبت به آنها برای طلابی که در مسیر فقه های تخصصی هستند ضروری است. قابل ذکر است که مهارت های پژوهشی و نگارشی در دوره سطح عالی ارائه می شود.

  منظور از دروس عمومی دروسی است که آشنایی با آنها برای کلیه طلاب، بخصوص دانش پژوهان عرصه فقه های تخصصی لازم است. انگلیسی عمومی، عربی معاصر، مکالمه عربی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی و آشنایی با رشته فقه های تخصصی دائر در موسسه از جمله این دروس می باشند.