?????? ???? ???? ??????(???? 9 ? 10 )

 • ?????? ???? ???? ??????(???? 9 ? 10 )

 • باسمه تعالی

  برنامه درسی مقطع تمهیدی(پایه 9 و 10 )

  1. 1.این مقطع مشتمل بر چهار نیمسال تحصیلی و 3 برنامه تابستانه است.
  2. 2.در هر نیمسال روزی 3 ساعت درس اصلی و 1 ساعت درس غیر اصلی و پنج شنبه ها نیز 2 ساعت درس ارائه می شود.
  3. 3.مدت برنامه تابستانه حدود 6 هفته است و در هر روز 4 ساعت درس ارائه شود و پنج شنبه ها تعطیل است.

   

  1- دروس اصلی مقطع :

   

  عنوان درس تعداد ساعت اهداف
  کفایه 1و2 دو نیمسال روزی یک ساعت، بدون پنجشنبه کفایه از اول کتاب تا المقصد الثانی فی النواهی
  کفایه 3و4 دو نیمسال روزی یک ساعت، بدون پنجشنبه کفایه از اول النواهی تا المقصد السابع فی الاصول العملیه
  کفایه5و6 دو نیمسال روزی یک ساعت، بدون پنجشنبه از اصول عملیه تا پایان کتاب
  مکاسب1و2 دو نیمسال روزی یک ساعت، با پنجشنبه از اول القول فی الاجازه و الرد تا الثالث خیار الشرط
  مکاسب 3و4 دو نیمسال روزی یک ساعت، با پنجشنبه از اول خیار الشرط تا آخر خیارات
  قلسفه 1و2 دو نیمسال روزی یک ساعت، بدون پنجشنبه نهایه­الحکمه یا آموزش فلسفه

   

  تذکر: در این مقطع حلقه ثالثه نیز ارائه میشود و طلاب میتوانند در این درس شرکت نمایند

  2- دروس تکمیلی، مهارتی و عمومی مقطع که به صورت روزی یک درس در طول سال تحصیلی و در سه برنامه تابستانی به اشکال کلاسی، مطالعاتی و کارگاهی ارائه می شود:

   

  تکمیلی عنوان درس
  1 علوم حدیث( تاریخ، مجامع حدیثی و درایه)
  2 رجال، کلیات و قواعد
  3 قواعد فقهی، کلیات و مرور
  4 تاریخ، ادوار و مکاتب فقه(منبع شناسی هم بحث شود)
  5 تاریخ، ادوار و مکاتب اصول(منبع شناسی هم بحث شود)
  6 تفسیرترتیبی قرآن ( با عنایت به متون تفسیری مهم)
  7 مشاوره و راهنمایی فقه 1 تا 4
  8 مشاوره و راهنمایی اصول 1 تا 6
  9 مشاوره و راهنمایی فلسفه 1 و 2
  10 ولایت فقیه
  11 صرف و نحو کاربردی
  12 حاشیه خوانی فقهی و اصولی
  مهارتی عنوان درس
  1 مهارتهای خود مدیریتی (برنامه ریزی و روش مطاله)
  2 روش تحقیق عمومی (مقاله و پایان نامه نویسی هم بحث شود)
  3 مهارتهای پژوهشی تایپ، رایانه، اینترنت
  4 روش نویسندگی
  5 روش تبلیغ
  عمومی عنوان درس
  1 ریشه ها و تاریخ انقلاب اسلامی
  2 جریان شناسی فکری معاصر در جهان اسلام
  3 متون ادب فارس (کهن و معاصر)