?????? ???? ??? ?????

 • ?????? ???? ??? ?????

 • باسمه تعالی

  دروس رشته فقه تربیتی در سه دسته زیر ارائه می شود:

  الف: مباحث و موضوعات فقهی که مباحث اصلی آن، همراه با مسائل مستحدثه و مسائل جدید به صورت دروس خارج با روش اجتهادی تدریس می شود:

            1) ابواب فقهی متعارف

                          1. کتاب العشرة

                          2. کتاب احکام اولاد

                                     أ، مسائل مربوط به حضانت، ولایت و قیمومیت اقسام ولایت بر صغار یا مراتب ولایت(ولایت اب، جد ابی، وصی)

                                  ب، مسائل مربوط به رضاع و نفقه

                         3. کتاب التعلیم و التربیه

                                      أ، ‌احکام التعلیم: تعلیم القرآن؛ تعلیم الحدیث، تعلیم النجوم؛ تعلیم السحر، تعلیم کتب ضلال

                                   ب، ‌احکام تربیت عبادی (صلاة الصبی، صوم الصبی، تعزیر الصبی، زکاة الصبی، خمس الصبی، جهاد الصبی، حج الصبی.)

           2) مسائل مستحدثه تعلیم و تربیت :

                           1. احکام تربیت عاطفی کودکان.

                           2. احکام تربیت اخلاقی کودکان

                           3. احکام تربیت سیاسی کودکان

                           4. احکام تربیت جنسی کودکان

                           5. احکام تربیت هنری کودکان

                           6. احکام تربیت شغلی کودکان

                           7. احکام تربیت اجتماعی کودکان

                           8. احکام تربیت اقتصادی کودکان

                           9. احکام تربیت فرهنگی کودکان

                         10. احکام تربیت عملی کودکان(فناوری)

           3) قواعد فقهی تعلیم و تربیت

                          1. قواعدعامه: اعانه بر بر، تسنین، اهتمام به امور مسلمین

                          2. قواعد عامه تعلیم و تعلم:قاعده ارشاد جاهل، تعلیم ابواب هدایت، حرمت کتمان علم، قاعده علم نافع، قاعده اضلال.

                          3. قواعد عامه تربیت: قاعده دعوت و هدایت، امر به معروف و نهی از منکر

           4) مسائل فقهی جدید تعلیم و تربیت

                از قبیل:

                        1. روشهای پیشرفته تدریس و آموزش

                        2. مشارکت در تعلیم و تربیت غیر مسلمانان

                        3. آموزش مقایسه ای ادیان مختلف به کودکان

                         4. پرورش کودکان در مهد کودک

                        5. تربیت کودکان مسلمان توسط مربی غیر مسلمان

                        6. تربیت در عصر رسانه و فضای مجازی

  این دسته مسائل به صورت پژوهش فقهی و اجتهادی و یا سمیناری در دورۀ عالی پژوهشی به مدت دو سال تحت نظر اساتید برجسته و صاحب نظر ارائه می گردد؛ یعنی محورِ دروس و پژوهش‌ها، موضوعات کلیدی و مورد ابتلائی خواهد بود که از سوی گروه تخصصی اعلام می شود. طلاب و فضلای رشته تخصص، با هدایت اساتید مبرّز، ابتدا پژوهشی عالمانه را روی این موضوعات انجام می‌دهند و پس از آن، بررسی و نقد آن در جلسات مشترک گروه انجام و در نهایت به عنوان مقاله پژوهشی و یا منبع درسی، مورد استناد و استفاده قرار می گیرد.       

   

  ب: دروس مربوط به تربیت اسلامی که به شرح زیر ارائه می گردد:

        1. نظام تعلیم و تربیت اسلامی                          2. تاریخ تعلیم و تربیت در جهان اسلامی

        3. مکاتب و آراء تربیتی اندیشمندان مسلمان         4. چالش های تربیت اسلامی در دنیای معاصر

        5. تربیت دینی کودک و نوجوان از دیدگاه اسلام      6. تربیت دینی تطبیقی ادیان و مذاهب

        7. تفسیر تربیتی روایات                                   8. تفسیر تربیتی قرآن

        9. فلسفه تربیتی اسلام                                     10. فلسفه فقه تربیتی

   

   ج: گزیده ای از دروس علوم تربیتی (آکادمیک):

          1. روانشناسی عمومی                          2. روانشناسی رشد(1و2)                        3. روانشناسی شخصیت

          4. روانشناسی تربیتی(1و2)                    5. آشنایی با آموزش و پرورش ایران و جهان(مؤسسات بین المللی تعلیم و تربیت)

          6. برنامه ریزی درسی و آموزشی            7. آشنایی با علوم تربیتی                      8. مکاتب فلسفی تعلیم و تربیت

          9.راهنمایی و مشاوره                            10. آموزش و پرورش تطبیقی                 11. مدیریت آموزشی        

   

  برخی دروس عمومی و پایه مانند: روش ها - فنون آموزش و تدریس - روشهای تحقیق در علوم تربیتی - ریاضی و آمار  نیز در این دسته ارائه می گردد.

  قابل ذکر است که اجازه اعمال تغییر در برنامه فوق توسط گروه علمی رشته فقه تخصصی تا 20 در صد داده می شود. و ارزیابی نهایی درباره برنامه در پایان دوره صورت می گیرد.