اخبار و اطلاعیه ها

 • ????? ????? ???? ? ?????? ???? ???? ?????? ? ????? ????

 •  

     منابع آزمون کتبی و مصاحبه علمی:

    الف) مقطع تمهیدی:

      منابع آزمون کتبی :

  1. فقه: مکاسب شیخ انصاری(چاپ کنگره):

       * ج 3 : از اول« بیع » ص7، تا « التنبیه علی امور » ص66 .

       * ج 3 : از« احکام المقبوض بالعقد الفاسد » ص180، تا « السابع : ضمان القیمی بالقیمه » ص240.

  1.  اصول: رسائل شیخ انصاری(چاپ کنگره):

       * ج 2 : از« المقصد الثالث فی الشک»ص 9، تا « ادله القول بالاحتیاط» ص 62.

       * ج 3 :  از ابتدای تنبیهات استصحاب، « ینبغی التنبیه علی امور »  ص191، تا پایان تنبیه هفتم ص 254.

   

   

  منابع مصاحبه علمی :

  *     محدوده اعلام شده در آزمون کتبی

   

  ب) مقطع خارج عمومی:

     منابع آزمون کتبی :

  1.     فقه: مکاسب شیخ انصاری (چاپ کنگره):

        * ج 5 : از  «خیار شرط» ص 111، تا «خیار تاخیر» ص217.

        * ج 6 : از «شروط صحت شرط» ص 15، تا « حکم شرط فاسد»ص 88 .

   

  1.  اصول: کفایه (چاپ کنگره):

         * ج 2 : از « مباحث امارات » ص 38، تا « مباحث ظن » ص 88 .

         * ج 2 :  از « تنبیهات استصحاب » ص 229، تا « آخر استصحاب » ص 272.

   

     منابع مصاحبه علمی :

         *    محدوده اعلام شده در آزمون کتبی