اخبار و اطلاعیه ها

 • منابع مصاحبه علمی مقطع سطح عالی و خارج عمومی - پذیرش 1402-1401

 • مقطع سطح عالی (پایه 7 تا 10) :

  منابع مصاحبه علمی و محدوده آن:

  پایه 7 : همان منابع و محدوده های فقه و اصول آزمون جامع است.

  پایه 8 :

  1. فقه: مکاسب شیخ انصاری (چاپ کنگره):
  • ج 1، از اول مستثنیات، ص 47 تا النوع الثانی مما یحرم االتکسب به، ص 107 (60 صفحه).
  • ج 2،  از اول کذب (مساله 18)، ص 11 تا آخر معونة الظالمین (مساله 22)، ص 59 (48صفحه).
  1. اصول: رسائل جلد 1:
  • از تنبیهات قطع، ص37 تا  اول بحث ظن، ص 102 (65 صفحه).
  • از ادله مجوزین حجیت خبر واحد، ص 254 تا اول سنت، ص 296 (42صفحه).

   

   پایه 9و10 :

  1. فقه: مکاسب شیخ انصاری (چاپ کنگره):
  • ج3،  از اول« بیع » ص7، تا « التنبیه علی امور » ص66 ( 59 صفحه).
  • ج3 ، از«احکام المقبوض بالعقد الفاسد»، ص180 تا «السابع ضمان القیمی» ص240 ( 60 صفحه).

   

  1. اصول: رسائل (چاپ کنگره):
  • ج2،  از«المقصد الثالث فی الشک، ص 9 تا اول « ادله القول بالاحتیاط» ص62 ( 53 صفحه).
  • ج3 ،  از ابتدای تنبیهات استصحاب، ص191 تا پایان تنبیه هفتم ص 254. ( 63 صفحه).

   

  مقطع خارج عمومی (سال اول و دوم خارج) :

  منابع مصاحبه علمی و محدوده آن:

  1. فقه: مکاسب شیخ انصاری (چاپ کنگره):

  •  ج ٥ ، از اول «خیار شرط» ص ١١١ تا آخرِ«خیار غبن» ص٢١6. (105 صفحه).
  • ج ٦ ، از اول«شروط صحت شرط» ص ١٥ تا اول« حکم شرط فاسد»ص ٨9 . (74 صفحه).

  2. اصول: کفایه (چاپ کنگره):

  • ج 1، مبحث«عام و خاص» از ص 295 تا ص333، (38 صفحه).
  • ج ٢، مبحث« حجیت خبر واحد » از ص 66 تا ص ٨7 (21 صفحه).
  • ج ٢،  از اول « تنبیهات استصحاب » ص ٢٢٩ تا ابتدای « تتمه » ص 262 (33 صفحه)