اخبار و اطلاعیه ها

 • منابع آزمون کتبی و مصاحبه علمی مقطع تمهیدی و عمومی خارج

 •  

          منابع آزمون کتبی و مصاحبه علمی:

           الف) مقطع تمهیدی:

                منابع آزمون کتبی :

  1. فقه: مکاسب شیخ انصاری(چاپ کنگره(:

       *     ج 3: از « کتاب البیع » ص7، تا « التنبیه الامور » ص 66.

       *     ج 3 : از « المقبوض بالعقد الفاسد » ص 180، تا « الکلام فی شروط المتعاقدین »  ص 274.

  1.  اصول: رسائل شیخ انصاری(چاپ کنگره(

     *     ج 1: از المقصد الاول  فی القطع ( ص 29) تا المقصد الثانی فی الظن  ص 102.

     *    ج 2 : از المطلب الثانی ( ص 177) تا ینبغی التنبیه علی امور ( ص 223)

   

  منابع مصاحبه علمی :

  *     محدوده اعلام شده در آزمون کتبی

   

         ب) مقطع خارج عمومی:

                   منابع آزمون کتبی :

  1.     فقه: مکاسب شیخ انصاری (چاپ کنگره)

          *     ج 3 : از « المقبوض بالعقد الفاسد » ص 180 تا « الکلام فی شروط المتعاقدین » ص 240 .

       *     ج 5: خیار غبن  از ص 157، تا ص 217 .

   

  1.  اصول: کفایه (چاپ کنگره(

   

     *     ج 1: از مباحث امارات ( صفحه 38) تا اول دلیل انسداد ( ص 92)

     *    ج 2 : از تنبیهات استصحاب ( ص 229) تا آخر استصحاب ( ص 272)

     منابع مصاحبه علمی :

         *    محدوده اعلام شده در آزمون کتبی