اخبار و اطلاعیه ها

 • منابع آزمون و مصاحبه علمی مدارس سطح عالی، خارج عمومی و خارج تخصصی - پذیرش سال تحصیلی 1403-1404

 • *مدرسه سطح عالی (پایه 7 تا 10) :

  منابع مصاحبه علمی و محدوده آن برای متقاضیان  پایه 7 تا 10سطح عالی:   

  الف. پایه ٧:

  ١-اصول، همان منابع و محدوده های اعلامی در آزمون جامع مرکز مدیریت

  ٢-فقه، شرح لمعه کتابهای متاجر(تا اول خیارات)،احاره، طلاق و قضا

  ب. پایه ٨:

  یک: فقه، مکاسب شیخ انصاری (چاپ کنگره):

  ١-ج ١، از اول مستثنیات اعیان نجس، ص ٤٧ تا النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به؛ ص : ١٥٣

  ٢-ج ٢، از اول مساله ١٨؛ الکذب، ص ١١ تا آخرمسألة ٢٥؛ النوح بالباطل، ص ٦٧

  دو: اصول، رسائل(چاپ کنگره)  ج ١

  ١-از اول جلد یک، ص٢٥ تا اول المقصد الثانی فی الظن، ص ١٠٣

  ٢-از ادله مجوزین حجیت خبر واحد، ص ٢٥٤ تا اول الدلیل العقلی علی حجیه مطلق الظن؛ ص ٣٦٧

  ج. پایه٩:

  یک: فقه، مکاسب (چاپ کنگره):

  ١-ج٣، از اول «الكلام في المعاطاة» ؛ ص٢٣ ، تا « التنبیه علی امور » ص٦٦

  ٢-ج٣، از«احکام المقبوض بالعقد الفاسد»، ص١٨٠ تا «الكلام في شروط المتعاقدين»؛ ص٢٧٣

  دو: اصول، رسائل (چاپ کنگره):

  ١-ج٢، از«الشبهة الوجوبيّة»؛ص ١٤١، تا اول تنبیه چهارم «الثابت فی المشتبهین وجوب الاجتناب» ص ٢٣٨

  ٢-ج٣، از ابتدای خاتمة في التعادل و التراجيح;؛ ص٧; تا ;المقام الرابع: في بيان المرجحات الداخلية; ص٧٩

  د. پایه١٠:

  یک: فقه، مکاسب (چاپ کنگره):

  ١- ج٤، از «من شروط العوضين: المالية»؛ ص ٩ تا «الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف»؛ ص ٣٨

  ٢- ج٣، از اول «مسألة الثالث من شروط العوضين: القدرة على التسليم»؛ ص١٧٥ ، تااول «صور إقباض الكلي»، ص٢٦٠

  دو: اصول، کفایه(چاپ کنگره):

  ١- ج١، از«المبحث الخامس: اطلاق الصیغه هل یقتضی التوصلیه؟» ص ١٠٤ تا اول «فصل فی مقدمه الواجب» ص١٢٨

  ٢- ج ١، از «المقصد الثاني فی النواهي» ص ٢٠٧ تا  اول مبحث«عام و خاص» ص ٢٩٣

  یادآور میشود متقاضیان گرامی میتوانند بجای کفایه، حلقه ثالثه با محدوده های زیر را منبع مصاحبه علمی خود قرار دهند:

  ١- از ابتدای حلقه ثالثه تا الدليل الشرعي؛ ص٦١

  ٢- از «الدليل العقلي» ص٢٠٢ تا ابتدای «التخيير في الواجب»؛ ص٢٤٩

   

  *مدرسه خارج عمومی :

  منابع آزمون کتبی احتمالی و مصاحبه علمی و محدوده آن برای متقاضیان خارج عمومی:    

  یک: فقه، مکاسب شیخ انصاری (چاپ کنگره):

  ١-ج‌٥، از القول في الخيار و أقسامه و أحكامه ؛ ص : ١١ تا  اول خیار مجلس، ص٢٧

  ٢-ج ٥، از اول «خیار شرط» ص ١١١ تا آخرِ«خیار غبن» ص٢١٦.

  ٣-ج ٦، از في الشروط التي يقع عليها العقد، ص ١١  تا اول« حکم شرط فاسد»ص ٨٩ .

  دو: اصول، کفایه (چاپ کنگره):

  ١- ج ١، از المقصد الثاني فی النواهي ص ٢٠٧ تا  اول مبحث«عام و خاص» ص ٢٩٣

  ٢-ج ٢،  از اول «تنبیهات استصحاب » ص ٢٢٩ تا ابتدای «الثاني عشر استصحاب الأمور الاعتقادية » ص ٢٥٦

  یادآور میشود متقاضیان گرامی میتوانند بجای کفایه، حلقه ثالثه با محدوده های زیر را منبع مصاحبه علمی خود قرار دهند:

  ١-از «الاصول العملية»؛ ص٢٩٥ تا اول«الوظيفة الثانوية في حالة الشك» ص٣٢٢

  ٢-از «الوظيفة فى حالة العلم الإجمالى» ص٣٤٧ تا ابتدای «تطبيقات منجزية العلم الاجمالي» ص٣٨٠

  ٣-از «الوظيفة عند الشك فى الأقل و الأكثر»ص٤١٩ تا ابتدای«الاستصحاب» ص٤٥١

  *مدرسه خارج تخصصی:

  مصاحبه علمی و منابع آن:

  مصاحبه علمی در دو مرحله عمومی و تخصصی انجام می شود:

  مرحله عمومی: ارزیابی توانمندی فقهی و اصولی متقاضیان بدون توجه به رشته تخصصی از کتاب الطهاره جواهر، کتاب البیع حضرت امام قدس سره و مناهج الوصول حضرت امام قدس سره با اولویت مباحث مفاهیم، عام و خاص و مطلق و مقید

  مرحله تخصصی: ارزیابی توانمندی متقاضیان پذیرفته شدۀ مرحله اول، در رشته فقه های درخواستی توسط گروه مربوطه .

  فضلای واجد شرائط در اولین فرصت تلفنی به مصاحبه علمی دعوت می شوند.