اخبار و اطلاعیه ها

 • اعلام منابع آزمون کتبی و مصاحبه علمی مقطع تمهیدی و عمومی خارج

 •  

          منابع آزمون کتبی و مصاحبه علمی:

           الف) مقطع تمهیدی:

                منابع آزمون کتبی :

  1.                            ادبیات عرب:

        *     نیمۀ دوم جزء ۲۹ (تجزیه و ترکیب و نکات مهم ادبی)

  1.                        فقه: مکاسب شیخ انصاری(چاپ کنگره(:

       *     ج 1: از یجوز المعاوضع علی الدهن المتنجس (ص 65) تا النوع الثانی (ص 109)

       *     ج 3: از کتاب البیع (ص6) تا الامر الخامس (ص91)

       *     ج 3 : از المقبوض بالعقد الفاسد (ص 180) تا الکلام فی شروط المتعاقدین ( ص 274)

  1.                       اصول: رسائل شیخ انصاری(چاپ کنگره(

     *     ج 1: از المقصد الاول  فی القطع ( ص 29) تا حجیه ظواهر الکتاب ( ص 139)

     *     ج 1: از اما المجوزون ( صفحه 254) تا الثالث الاجماع ( ص 310)

     *    ج 2 : از المطلب الثانی ( ص 141) تا ینبغی التنبیه علی امور ( ص 223)

   

  منابع مصاحبه علمی :

  *     محدوده اعلام شده در آزمون کتبی

   

         ب) مقطع خارج عمومی:

                   منابع آزمون کتبی :

  1.                  فقه: مکاسب شیخ انصاری (چاپ کنگره)

       *     ج 3: از اول بیع (ص 7)، تا الامر الخامس: جریان المعاطاه فی غیر البیع (ص 91)

          *     ج 3 : از المقبوض بالعقد الفاسد (ص 180) تا الکلام فی شروط المتعاقدین ( ص 274)

       *     ج 5: خیار غبن ( از ص 157، تا ص 217)

  1.                       اصول: کفایه (چاپ کنگره(

     *     ج 1: مطلق و مقید ( ص 335 تا ص 351 )

     *     ج 1: از مباحث امارات ( صفحه 38) تا اول دلیل انسداد ( ص 92)

     *    ج 2 : از تنبیهات استصحاب ( ص 229) تا آخر استصحاب ( ص 272)

     منابع مصاحبه علمی :

         *    محدوده اعلام شده در آزمون کتبی